Föreningsmål

Förskolan Naturrikets föreningsmål


Hög kvalitet

Den grundläggande idén är en småskalig och stimulerande pedagogisk förskoleverksamhet med hög kvalitet som utgår från Lpfö 18 (Läroplan för förskolan). En individuellt anpassad verksamhet som ger barnen trygghet, glädje, utveckling och lärande.


Kunnig, närvarande och engagerade pedagoger/personal

Verksamheten har pedagoger som är kunniga, närvarande och engagerade. Personaltätheten är hög och pedagogerna bygger nära och varaktig anknytning till barnen. Personalen ges kontinuerligt en målmedveten kompetensutveckling och har möjlighet att påverka verksamheten.


Delaktiga föräldrar

Verksamheten bygger på att alla föräldrar deltar aktivt i driften av föreningen. Föräldrakooperativet ger en gemenskap mellan barn, pedagoger/personal och föräldrar. Delaktigheten ger en trygghet genom god insyn i verksamheten samt möjlighet att påverka barnens vardag.


Lärmiljö

Vi har en föränderlig/levande lärmiljö inomhus. Efter de förutsättningar vi har i lokalerna försöker vi skapa lärmiljöer utifrån barnens intresse, Lpfö och vilka Tema vi har. Vi strävar efter att ha en lugn och tillåtande lärmiljö. Medvetet tänk på vår röstnivå och hur vi pratar med varandra.


Ekonomi

Verksamheten har en ekonomi med god insyn och påverkans-möjligheter för personal och föräldrar.