Verksamhet

Små barngrupper och hög personaltäthet

Vi strävar efter att ha små barngrupper med hög personaltäthet. Trygg, stabil personal och närvarande pedagoger med medvetet förhållningssätt.

Alla barn ska bli lyssnade på och sedda varje dag.


Utevistelse och skogsutflykter

Vi strävar efter att varje dag ha utevistelse med barnen. I en lummig trädgård som lockar till lek eller utflykt till skog och lekpark. Vi utnyttjar vårt närområde med fina lekparker och flera skogsområden. Vi strävar efter att vara i skogen/lekpark en gång i veckan för barnen 3-5 år. Skogen lockar oss till kreativitet och fantasi. Vi utmanas i våra grovmotiriska färdigheter. I skogen finns det mycket redskap för lek och lustfyllda uppdrag. Vi leker och klättrar, ingen sitter still. På vägen till skogen tränar barnen sig i trafikvett och lär känna sin närmiljö.
De barn som sover på förskolan, sover i egen vagn ute på vår gård

Språk

Språk är en viktig del av Naturriket. Vi har ett medvetet förhållningsätt när vi pratar med barn och vuxna. Vi undviker negationer. Att säga vad vi ska göra är bra att tänka på. Te.x, Kom ihåg att… istället för Glöm inte. Vi använder språket i allt vi gör. Vi pratar med barnen, barnen pratar med oss och vi lyssnar, vi läser böcker, har sagolådor, rim, ramsor, sång och musik mm. Lunch och mellis är mycket bra tillfällen för givande samtal med barnen. Vid blöjbyte nyttjar vi tiden till att prata med barnet.


Tecken som stöd (TSS)

Tecken är språkstimulerande för alla barn.

Alla pedagoger har läst eller ska läsa Tecken som stöd (TAKK – Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation). Vi använder tecken i barngruppen som ett visuellt stöd för att stimulera barnens språkutveckling. Vi ser bara fördelar med att använda tecken, som t.ex. sänkt ljudnivå, dämpat taltempo samt ökat samtalsfokus. Dessutom ger det barnet redskap att samspela språkligt innan talet kommit.

Sång och Musik

På Naturriket sjunger vi mycket tillsammans. Musik är ett fantastiskt sätt att skapa sammanhållning på. Barnens självkänsla ökar, samtidigt som gruppen får en stark ”vi-känsla”. Musik kan användas inom många olika ämnen, t.ex. för att stärka matte och språk. Samtidigt som musik är ett ämne som står starkt i sig själv. Genom musik kan barn och vuxna uttrycka sin egen identitet. Dessutom sprider det mycket glädje.

 

Mindfulness/avslappning

Mindfulness kan man använda på många olika sätt. På Naturriket erbjuder vi barnen stunder av avslappning, eftersom de behöver mycket tid för återhämtning. Mindfulness kan även handla om något så enkelt som att bli medveten om hur högt och snabbt vi talar. Om vi vuxna sänker våra röster, sänker även barnen sin ljudnivå. Mindfulness leder till en lugnare och tryggare atmosfär för både vuxna och barn på förskolan.

 

Lek

Har du bara lekt idag?

Därför är leken så viktig!

Citat från Lpfö 18(som börjar gälla från 1 juli 2018):

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande sa prägla verksamheten i förskolan. I leken och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem.

Barnen kan i den skapande och gestaltande leken få möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.

Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera.

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet.

Utflykter

Vi gör utflykter till Biblioteket i Ekholmen med barnen. De får lära känna sin närmiljö och ta del av stadens kulturutbud. Till konsthallen Passagen åker vi med den äldsta gruppen (5 år) två gånger/termin. När våra äpplen på gården är mogna åker vi till ett musteri för att tillverkning äppelmust. När tillfälle ges åker vi på Teater med barnen 3-5 år.


Motorik och Rörelse

Lek och rörelse är naturlig och ett grundläggande behov som barn har. Barn söker rörelse i de flesta aktiviteter. På Naturriket får de dagligen möjlighet till det både inomhus, ute på gården eller när vi går till skogen och olika lekparker.

Med de två äldsta grupperna, 4-5 åringar åker vi regelbundet till en gymnastiksal. Där har vi möjlighet att bygga upp spännande redskapsbanor, som gör att barnen lockas till att träna sin motorik och koordinationsförmåga. Kreativiteten och fantasin flödar när barnen tar sig an dessa utmaningar. Vi klättrar, rullar, springer, hoppar, hänger, dansar, ålar, snurrar, kryper, svingar, gungar och balanserar. Alltid på ett lustfyllt och lekfullt sätt och det är många glittrande ögon dessa dagar.

3-åringar har rörelse på förskolan med tex Miniröris. 1-3 åringar har rörelse med tex Barnkammarboken, Bamsegympa mm.

NTA tema Vatten och Luft

Vi har utbildade pedagoger i NTA (Naturvetenskap och Teknik för Alla) i tema Vatten och Luft. Vår vision är att 4-åringar ska ha NTA tema Luft och 5-åringar har NTA tema Vatten. På så sätt ska alla barn ha fått dessa delar av NTA med sig från förskolan.

Vi utgår ifrån kurslitteratur från Fenomen Magasinet. Barnen får vara med och göra olika experiment om Vatten och Luft. Innan vi gör vårt experiment pratar vi om det och barnen gissar vad som kommer att hända. Efteråt pratar vi om vad som hände, stämde det med barnens hypotes. Många olika material används till dessa experiment.

 

Matematik

Vår vardag är full av matematik.

Allt från att sortera klossar och dela frukt till att ta på sig ett par skor eller fingervantar. Genom att skapa eller fånga vardagssituationer, som kan utmana barnens tankar. Vill vi lyfta och medvetandegöra matematiken för barnen och utmana dem i sin erfarenhetsvärld. Vi jobbar med att utveckla det logiska tänkandet som är grunder för att förstå matematik. Självklart gör vi detta med lustfylld förskolepedagogik och utifrån barnens ålder, förutsättningar och med flera olika material till hjälp.

En pedagog är matteambassadör och har hjälpt övriga pedagoger att ha ett medvetet mattetänk.

Att se matematik i vardagen är mycket lärorikt.